Anasayfa Akademik

Yar. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim ve Çalışma Hayatı

09.11.1963 yılında Isparta’da doğan Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN, İlk ve orta Öğrenimi Isparta’da tamamladıktan sonra 1983 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümüne girmiş ve aynı bölümden 1987 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden hemen sonra devlet memuru olarak İçişleri Bakanlığı’nda göreve başlamış, sırasıyla 1990-1991 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı’nda, 1991-1996 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda öğretmen olarak çalışmıştır. Mart 1997’de Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1997-99 yıllarında Yüksek Lisans, 1999-2005 yıllarında da doktora öğrenimi Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında Ağrı Eğitim fakültesinde yardımcı doçent olarak çalışmış, Temmuz 2007 de Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2010 yılında aynı Üniversitenin Eğitim fakültesine yardımcı doçent olarak atanan Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN, halen Aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Bilimsel Yayınlar:

 

Makaleler:

 

A-1

Yayın Adı: Cooperative learning technique through internet based education: A model proposal.

Yayın Özeti: “İnternet temelli eğitim yoluyla işbirlikli öğrenme tekniği model önerisi” başlıklı makale, tarama modelinde bir çalışmadır. Çalışmada, öncelikle internet temelli eğitim, internet üzerindeki iletişim yolları, işbirlikli öğrenme kavramları açıklandıktan sonra internet temelli eğitim yoluyla işbirliğine dayalı öğrenme ve avantajları üzerinde durulmuştur. Daha sonra işbirliğine dayalı öğrenme tekniği olarak “grup araştırması oyun tekniği” model önerisi sunulmuştur. Çalışmada temel amaç, internet temelli eğitim yoluyla işbirlikli öğrenme tekniğinin uygulamasını incelemektir. Bu bağlamda öncelikle ilgili kaynaklar taranmış, bu kaynaklara dayalı tanımlamalar, yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin eğitim süreci üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş, bu gelişmelerin uzaktan eğitim uygulamalarını kolaylaştırdığı ve yaygınlaştırdığı vurgulanmıştır. İşbirlikli öğrenmenin avantaj ve dezavantajları savunulmuş, yeni ve çağdaş uygulamaların geliştirilmesi gerektiği de belirtilmiş, bu doğrultuda, bir işbirlikli öğrenme tekniği olarak “grup araştırması oyun tekniği” önerisi getirilmiştir. Tekniğin uygulanması ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmış, uygulamaya hazır bir teknik geliştirilmiştir.

 

D-1

Yayın Adı: Pedagojik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi, ( SDÜ örneği).

Yayın Özeti: Bu araştırma, pedagojik formasyon programına devam eden öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutumlarının yaş, cinsiyet, mezun oldukları lisans alanları, çalışma durumları ve çalıştıkları sektörler gibi değişkenler açısından incelenmesi üzerine bir araştırmadır. Araştırma survey modeli bir araştırma olup, veri toplamak amacıyla “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” (ÖMTÖ) kullanılmıştır. Ölçek, 20 madde ve iki faktörden oluşmuştur. Bu faktörlerden biri “öğretmenlik mesleğine ilgi duyma, mesleği sevme ve bağlılık”, diğeri ise, “öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve meslek sorumluluğu”dur. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilgi duydukları, bu mesleği sevdikleri, mesleki bağlılıklarının üst düzeyde olduğu, mesleğin toplumsal saygınlığı ve meslek sorumluluğu ile tutum puanlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine ilgi duyma, mesleği sevme ve mesleki bağlılık açısından, yaşlarına ve bir işte çalışma durumlarına göre tutumlarda anlamlı bir farlılık belirlenirken, öğrenim düzeyleri, mezun oldukları alanlar ve çalıştıkları iş sektörüne göre anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve meslek sorumluluğu açısından tutumlarda, çalıştığı iş türüne göre anlamlı bir farklılık tespit edilirken, öğrenim düzeyi, yaş grupları, çalışma durumları, cinsiyet ve mezun oldukları alan değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

 

D-2

Yayın Adı: 2000-2011 yılları arasında eğitim fakülteleri dergilerinde yayımlanan matematik öğretimi alternatif yöntemleri İle ilgili makalelerin içerik analizi.

 

Yayın Özeti: Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN’ın yüksek lisans öğrencisiyle yaptığı bu çalışmada, 2000-2011 yılları arasında Türkiye’de matematik öğretimi alanında yayımlanmış, matematik öğretimi alternatif yöntem ve teknikleri ile ilgili Türkçe makalelerin içerik analizi yapılarak, kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, Ulakbim Eğitim Bilimleri listesindeki dergiler, Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri dergileri taranmış ve toplam 161 basılı ve çevrimiçi makale incelenmiştir. Çalışmada, makalelerin; eğitim fakültelerine, yıllara ve konulara göre dağılımları, kullanılan araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulguların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak çizelgeler halinde sunulmuştur. Çalışmalar incelendiğinde, matematik öğretiminde alternatif yöntem ve teknikler ile ilgili çalışmalar 2003 yılından itibaren artış göstermeye başlamış, 2006 yılında en yüksek noktaya ulaşmış, sonraki yıllarda giderek azaldığı görülmüştür. Bu çalışmaların, ağırlıklı olarak bilgisayar destekli öğretimle ilgili çalışmalar olduğu tespit edilmiş,  çalışmaların çoğunluğunun deneysel çalışmalar olduğu ve empirik yöntemlerin kullanıldığı da tespit edilmiştir. Araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları daha çok, nicel araştırma tekniklerine dayalı test ve anket teknikleridir.

 

D-3

Yayın Adı: Matematik öğretmenlerin sınıf içi yönelttiği sorular ve öğrenci cevapları düzeyi.

 

Yayın Özeti: Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN bu çalışmasında; matematik dersi öğretiminde sınıf içi sorulan soruların; öğretim hedeflerinin seviyesine uygunluğu, verilen cevapların öğretim hedefleri seviyesine uygunluğu ile sınıf içi soruların niteliklerini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada, nitel araştırma çalışmaları içinde yer alan biyografik araştırma deseni, verilerin toplanmasında, veri toplama aracı olarak doküman ve kayıt inceleme yöntemi içericisinde yer alan dokümantasyon tekniği kullanılmıştır. Çalışmada 5 farklı ilköğretim okulunda, 4 ve 5. sınıf matematik derslerinde, sınıf öğretmenlerinin sorduğu sorular ve öğrencilerin verdiği cevapların düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, sınıf içi öğretimde cevaplama şekillerine göre ve yöneltilme biçimlerine göre soruların sayı ve niteliği incelenmiştir. Bu araştırma, 2009 yılı birinci yarılında, Isparta ilinde bulunan 5 İlköğretim Okulunun 4 ve 5. sınıf matematik derslerinde, bu okulların 4 ve 5. sınıflarında bulunan 18 şubesinde gerçekleştirilmiştir. Bu okullardaki sınıf öğretmenlerinin birer ders saatlik uygulamalarının ses kayıtları ve ders sonunda öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşmelerle veri toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin; hatırlamak ve anlamak düzeyindeki sorulara %48, uygulamak düzeyindeki sorulara %46, üst düzey öğrenme becerilerin ölçülmesinde kullanılan analiz etmek, değerlendirmek ve yaratmak düzeyindeki sorulara %6 oranında yer verdikleri tespit edilmiştir. Duyuşsal alan hedefleri ile ilgili soruların gözlenmediği, soruların yöneltilme biçimlerine göre derslerin daha çok (%95) öğretmen sorularına dayalı olarak yürütüldüğü, öğrencilerin birbirlerine sorduğu sorulara da yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

D-4

Yayın Adı: Bilgi toplumu eğitim programları.

 

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’ın bu çalışması, tarama modelinde bir çalışma olup, bilgi toplumunda eğitim programlarının gelişim ve değişim sürecini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, araştırmayla ilgili teorik kaynaklar incelenerek, var olan durumla ilgili tanımlamalar, yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma içeriğinde öncelikle bilgi toplumu ve özellikleri, eğitim programları ile ilgili görüşler analiz edilmiş, bilgi toplumundaki gelişme ve değişmelerin, eğitim programlarını nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca eğitim programı öğeleri doğrultusunda, bilgi toplumunda eğitim programlarının değişimi üzerinde durulmuş, yeni görüş ve eğilimler tartışmaya açılmış ve bilgi toplumunda eğitim programları değişimi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışma bilgi verici, açıklayıcı, yorumlayıcı ve değerlendirme yönüyle alana katkı sağlayacak niteliktedir.

 

D-5

Yayın Adı: Çoklu zekâ kuramı ve eğitim programı öğeleri ilişkisi.

 

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’ın bu çalışması tarama modelinde bir çalışmadır. Çalışmada, araştırmayla ilgili teorik kaynaklar incelenmiş, var olan durumla ilgili tanımlamalar, yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma kapsamında, çoklu zekâ kuramı ve eğitim programlarının öğeleri arasındaki ilişkinin vurgulanması amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak, öncelikle çoklu zekâ kuramı açıklanmıştır. Çoklu zekâ kuramının, çevresel ve genetik etmenlerle birlikte insanı yorumlamaya dair yeni bir bakış açısı olduğu vurgulanmış, buna bağlı olarak da insanın çevresi ile kurduğu tüm iletişim ve etkileşimde farklı zekâ boyutlarını kullandığı belirtilerek, bu zekâ boyutlarından bir ya da bir kaçı öne çıkabildiği vurgulanmıştır. Daha sonra, çoklu zekâ kuramı ile eğitim programının öğeleri arasında nasıl bir ilişki olduğu tartışılmıştır. Sonuç olarak çoklu zekâ kuramının, eğitim programlarının tüm öğelerini etkilediği ve eğitim programlarına farklı bir anlayış ve bakış açısı kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma bilgilendirici niteliğiyle literatüre farklı bir bakış açısı getirmekte, bu doğrultuda eğitim programlarının yeniden tartışılması gerektiği ile ilgili katkılar sağlamaktadır.

 

D-6

Yayın Adı: Popüler kültür ve eğitim.

 

Yayın Özeti: Tarama modelinde bir çalışma olan “popüler kültür ve eğitim” başlıklı bu makalesinde Dr. ÖZKAN,   popüler kültür ile eğitim arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, araştırmayla ilgili teorik kaynaklar incelenmiş, var olan durumla ilgili tanımlamalar, yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada öncelikle popüler kültür kavramı tanımlanmış, popüler kültür örneklerle açıklanmıştır. Daha sonra eğitim kavramı açıklanmıştır. Çalışmanın son kısmında popüler kültür kavramı ile eğitim kavramları arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır.

 

D-7

Yayın Adı: Öğretmen adaylarının yapmış oldukları öğretmenlik uygulamalarının yetişmelerindeki rolü.

Yayın Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının 4. sınıfın son döneminde yapmış oldukları “Öğretmenlik Uygulaması” çalışmalarının, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi ile ilgili yeterliliklerine sağladığı katkıyı öğrenci görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Çalışma, Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yapılan öğretmenlik uygulaması çalışmasına katılan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Anket, YÖK-MEB iş birliği çerçevesinde geliştirilen programda yer alan öğretmen nitelikleri kapsamında dört ana başlık ve alt başlıklar altında yer alan ve öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik 47 maddeden oluşmuştur. Maddeler hiç, az, orta ve çok olmak üzere dörtlü dereceleme ölçeği şeklindedir. Araştırmaya 402 öğrenci katılmış olup, öğrenci görüşleri geliştirilen anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının; “öğretmenlik alan bilgisi” yeterliklerine (%70,9) oranında orta düzeyde, “öğrenme-öğretme sürecini yönetme yeterlikleri” bakımından (% 60) oranında orta düzeyde, “rehberlik” bilgi ve becerisi ile ilgili yeterliklerine katkısının (%53,5) orta ve (%27,1) çok derecede ve “meslekî ve kişisel yeterlikleri” ile ilgili özelliklerini geliştirmeye katkısının ise  (%61,2) oranında, yani orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca çalışmada, dersin amacına uygun ve daha verimli hâle gelebilmesi yönünde önerilerde bulunulmuştur.

 

D-8

Yayın Adı: İşbirliğine dayalı öğrenme ve modüler öğretimin birlikte uygulanmasının geleneksel sınıf düzenine etkisi.

 

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN bu çalışmasında, işbirliğine dayalı öğrenme ve modüler öğretimin birlikte uygulanmasının geleneksel sınıf düzenine etkisini incelemiştir. Doktora tezine dayalı çalışmada, işbirliğine dayalı öğrenme ve modüler öğretimin birlikte uygulanmasının geleneksel sınıf düzenini zamanlama, değerlendirme ve öğretmen rolleri açısından etkilediği, bu yöntemlerin birlikte uygulanmasının daha esnek bir sınıf yapısı, değerlendirme ve öğretmen rolleri gerektirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre öğretmen rollerinin değişeceği, öğretmenin daha çok rehberlik eden roller kazanacağı, ayrıca öğretmenin kendini yenileme ve geliştirme ihtiyacı duyacağı gibi temel noktalarda önemli katkılar getireceği vurgulanmıştır.

 

D-9

Yayın Adı: Öğrenme modelleri açısından modüler öğretim.

 

Yayın Özeti: Doktora tezinden üretilen Dr. ÖZKAN’ın bu çalışması,  öğrenme öğretme modelleri açısından modüler öğretimi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada modüler öğretim; öğrenme öğretme modellerinden programlı öğretim, bireyselleştirilmiş sistem programı, bilgisayar destekli öğretim, yeterliğe dayalı eğitim ve tam öğrenme modelleri perspektiflerinden incelenmiştir. Modüler öğretimin daha iyi anlaşılabilmesi için belirtilen öğretim modelleri ile modüler öğretim ayrı ayrı karşılaştırılmış, modüler öğretimle olan benzerlikleri ve farklılıkları vurgulanmıştır. Çalışma bilgi verme, açıklama, yorumlama ve değerlendirme gibi bakış açılarıyla alana katkılar sunmaktadır.

 

D-10

Yayın Adı: Yapılandırmacı odaklı öğretim tasarım örneği.

 

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’ın bu çalışması tarama modelinde bir çalışmadır. Çalışmanın yayınlandığı tarih doçentlik müracaatından sonradır. Çalışmada, araştırmayla ilgili teorik kaynaklar incelenmiş, var olan durumla ilgili tanımlamalar, yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada, araştırmayla ilgili teorik kaynaklar incelenerek, var olan durumla ilgili tanımlamalar, yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılmış, buna bağlı olarak yapılandırmacı odaklı bir öğretim tasarımı modellenmeye çalışılmıştır. Yapılandırmacılık, çağdaş eğitim sistemlerini etkileyen öğrenci merkezli yaklaşımların başında gelme özelliğini sürdürmektedir. Öğrenen odaklı alternatifler sunan, etkin katılımı sağlayan, demokratik, bilişsel ve duyuşsal özelliklerin kazanılmasında etkili, öğrenme isteği yaratan ve öğrenme kalıcılığını artıran öğrenme yaklaşımları, eğitim sistemlerini etkilemektedir. İnsanoğlunun eğitim sorunlarının çözümünde daha etkin öğretim uygulama modellerini düşündüğümüzde, bu uygulamaların başında da yapılandırmacılık ön plana çıkmaktadır. Çünkü yapılandırmacılık; Öğrenene değer veren, öğrenenin gerçek öğrenme durumlarıyla etkileşimini sağlayan, öğrenenin bilgiyi yapılandırmasına, oluşturmasına, üretmesine ve geliştirmesine fırsat veren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, “ne öğretelim” değil, öğrenenin “nasıl öğrendiği”, yani öğrenmeyi öğrenmesi önemlidir. Bu amaçla çalışmada, sınıf öğretimine hizmet edecek, mikro düzeyde bir öğretim tasarımı modelleme örneğine yer verilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, İlk olarak yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ele alınmış ve yapılandırmacı yaklaşımda; öğrenme süreci, yapılandırmacılık yaklaşımına göre öğretmen ve öğrenci rolleri açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci olarak, yapılandırmacılık ve eğitim teknolojisi ilişkisi ile yapılandırmacı öğretim tasarımı ilkeleri üzerinde durulmuştur. Son olarak da yapılandırmacı öğrenme odaklı bir öğretim tasarımı modelli örneği verilmeye çalışılmış, gerekli değerlendirmeler yapılarak, bilim alanına katkı yapacağı düşünülen bir çalışma sunulmuştur.   Çalışma, sınıf ortamında uygulanabilir bir öğretim tasarımı modeli yeniliği getirmektedir.

Bildiriler:

B-1

Yayın Adı: İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğrenme-öğretme süreçlerini gerçekleştirmede bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma durumları.

 

Yayın Özeti: III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulan ve kongre kitabında yayınlanan bu çalışma, ilköğretim okulu öğretmenlerinin öğrenme-öğretme süreçlerini gerçekleştirmede, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma durumları ile öğrenme-öğretme süreçlerini bütünleştirme durumlarını belirlenmeye çalışılan survey modeli bir araştırmadır.  Bilgi toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle, araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri açıklanmış, sonra bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma durumları,  düzey ve sıklıkları belirlenmiştir. Daha sonra da bilgi iletişim teknolojileri ve öğrenme öğretme-süreçlerini nasıl bütünleştirdikleri ile ilgili öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, ortalama, t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin tamamının bilgisayar kullandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma düzeyleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme-öğretme süreçlerini bütünleştirme nitelikleri açısından orta düzeyde oldukları,  bu teknolojileri kullanma düzey ve sıklıkları ile öğretim süreçleriyle bütünleştirme yönündeki öğretmen görüşleri açısından,  cinsiyet ve eğitim düzeyleri bakımından anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.

 

B-2

Yayın Adı: Mesleki teknik eğitimde inovasyon ihtiyacı.

 

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’ın bu çalışması, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulmuş ve kongre kitabında yayımlanmıştır. Çalışma tarama modelinde bir araştırmadır.  Çalışmada, araştırmayla ilgili literatür incelenmiş, var olan durumla ilgili tanımlamalar, yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle inovasyon kavramı, neden inovasyon? Şeklinde ele alınmış, mesleki teknik eğitimin sorunları da dikkate alınarak, mesleki teknik eğitimde inovasyon gerekliliği vurgulanmıştır. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra ilgililere önerilerle çalışma sonuçlandırılmıştır.

 

B-3

Yayın Adı: Mesleki teknik eğitimde inovasyon ihtiyacı.

 

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’ın bu çalışması, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulmuş ve kongre kitabında yayımlanmış, ortak bir çalışmadır. Çalışma tarama modelinde bir araştırmadır.  Çalışmada, araştırmayla ilgili teorik kaynaklar incelenmiş, var olan durumla ilgili tanımlamalar, yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılarak; çalışma kapsamında öncelikle Türkiye’de yeni açılması düşünülen “Yetişkin Eğitimi veya Yaşam Boyu Eğitim” alanında lisans düzeyinde uygulanabilecek bir program önerisi sunulmaktadır. Bu bağlamda program önerisi kapsamında, önerilen programın kavramsal tanımı, ilgili literatür, programın akademik gerekçeleri ve amaçları, yurt içi ve yurt dışı benzer programlar, mezunlar için olası istihdam alanları, programda yer alacak dersler ve kredileri hakkında bilgiler verilmektedir.

 

B-4

Yayın Adı: İşbirliğine dayalı öğrenme ve modüler öğretim yöntemlerinin birlikte uygulanmasının akademik başarıya etkisi.

 

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’ın bu çalışması, I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi’nde sunulan ve kongre kitabında yayınlanan bir çalışmadır. Çalışma Dr. ÖZKAN’ın tez çalışmalarına dayalı olarak sunulan bir araştırmadır.  Çalışmada, işbirliğine dayalı öğrenme ve modüler öğretimin birlikte uygulanmasının öğrenci başarısına etkisini incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre işbirliğine dayalı öğrenme ve modüler öğretimin birlikte uygulanmasının öğrenci başarısına daha olumlu bir katkıda bulunduğu ve bu yöntemlerin birlikte uygulanmasının öğrenci tutumlarına olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

 

Diğer Yayınlar:

Kitaplar: Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı

 

F-1

Yayın Adı: Araştırma sonuçlarının kullanımı.

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’In bu çalışması, lisans ve lisansüstü eğitim alanında okutulan Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri alanında yazılmış bilimsel bir kitabın bölümü niteliğindedir. Çalışma, Bilimsel araştırma sonuçlarının kullanımını açıklayan bir bölümdür. Yazar bu bölümde araştırma sonuçlarını bilimsel literatüre katkısı yönünden araştırma sonuçlarının kullanılması; “kuram oluşturma amacıyla araştırma sonuçlarının kullanımı, bilimsel araştırmalara temel oluşturma yönünden araştırma sonuçlarının kullanılması, değer yargılarına ve ideolojilere katkıları yönünden araştırma sonuçlarının kullanılması”, gibi boyutlarıyla, araştırma sonuçlarının uygulamada kullanılmasını; “araştırma sonuçlarını test etme yönünden kullanılması, araştırmacının anlayışına katkısı yönünden kullanılması ve kurumsal gelişmeye yönünden katkısı ve eğitim programlarının etkililiğini değerlendirmede kullanılması boyutlarını ele alarak açıklama ve değerlendirmeye çalışmıştır. Lisans ve lisansüstü derslerde okutulabilecek bir derse kaynaklık edebilecek bir çalışmadır.

 

F-2

Yayın Adı: Temel istatistik bilgisi.

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’In bu çalışması, alanında yazılmış bilimsel bir kitabın bölümü niteliğindedir. Yazar bu bölümde, temel istatistik ve eğitim istatistiği üzerinde durmuştur. Bölüm kapsamında temel istatistik, istatistikle ilgili kavramlar, bu kavramlarla ilgili uygulamalı örnekler üzerinde durmuş, istatistikten eğitim alanında nasıl yararlanabileceğini değerlendirmeye çalışmıştır.  Lisans düzeyinde alınacak ölçme ve değerlendirme ile istatistik derlerine kaynaklık edebilecek bilgilere yer veren bir çalışma niteliğindedir.

 

F-3

Yayın Adı: Eğitsel ders yazılımları.

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’In bu çalışması, alanında yazılmış Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinde okutulabilecek bilimsel bir kitabın bölümü niteliğindedir. Yazar bu bölümde, eğitsel yazılımlar üzerinde durmuş ve eğitsel yazılımların kavramsal boyutu, eğitsel ders yazılımlarını hazırlama süreci, eğitsel ders yazılımlarının boyutları ve eğitsel ders yazılımlarının değerlendirilmesi gibi konuları dikkate alarak, eğitsel yazılımların anlaşılması ve hazırlanmasına katkıda bulunacak açıklama ve değerlendirmelere yer vermiştir.

 

F-4

Yayın Adı: Hedefler.

Yayın Özeti: Dr. ÖZKAN’In bu çalışması, alanında “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersi kapsamında yazılmış bilimsel bir kitabın bölümü niteliğindedir. Yazar bu bölümde, öğretim hedefleriyle ilgili aşamalı hedef sınıflamasını incelemiştir. Hedeflerle ilgili Bloom Taksonomisini ele almış, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alan hedefleriyle gerekli açıklamalarda bulunmuş, uygun örnekler vermiş ve bölüm anlaşılırlığını sağlamıştır.

 


© 2012 - Tüm hakları saklıdır.
credit
Designed by Olcay KAROL